NIEUWSBRIEF APRIL 2019

Nieuwsbrief april 2019

Geslaagde Algemene Ledenvergadering 2 april.

Om punctueel 19.30 uur opent onze voorzitter Huub van Boekel de 4deA.L.V. van het ZCW. In zijn samenvattende openingswoord schildert hij de voortvarendheid waarmee de oorspronkelijke activiteiten zijn opgepakt en uitgebreid. Van continuïteit van ’t Atrium tot leefbaarheid van en in Wanroij, vooral daar waar het aankomt op behoud van voorzieningen in de 1stelijnszorg.  Inmiddels is het ZCW  een gewaardeerd gesprekspartner met een gestaag groeiend ledental.

Dan komt de agenda die ongewijzigd vastgesteld wordt door de 75 aanwezigen, aan bod. Niet onbelangrijk daarbij is, vanwege een positief financieel klimaat, dat ook in 2020 het lidmaatschap gratis blijft. De toekomstplannen, vastgelegd in het beleidsplan 2019-2020, worden unaniem goedgekeurd. De visie dat we het met z’n allen ‘moeten doen’ en daarvoor kracht uit onszelf moeten putten, vindt volledige instemming. Bij de Vooruitblik programma 2019 (punt 7) behoeft het item ‘Wonen met passende zorg’ extra aandacht. De gesprekken (samen met de Dorpsraad) met Pantein, Mooiland en de gemeente leveren reeds concrete resultaten. Als vast agendapunt volgt daarna de bestuursverkiezing. Marco Verheijen die te kennen heeft gegeven zijn bestuursfunctie te willen neerleggen, wordt door Huub hartelijk bedankt voor zijn inzet voor het ZCW. Hoe fijn is het dan dat er reeds een kandidaat-opvolger voor hem gevonden is. De ALV gaat akkoord met de benoeming van Kees Jozephs.

Op uitnodiging van het ZCW volgt na de pauze een presentatie van het Sociaal Dorpsteam Sint Anthonis. In het Dorpsteam waarvan Sociom deel uitmaakt, zitten professionele hulpverleners. Zij scheppen een beeld van wat de rol van het Dorpsteam is binnen de gemeente, met name dus ook in Wanroij. Kwesties als ‘wonen, werken, welzijn zorg’ voor jong en oud, worden vakkundig toegelicht. Een interessante presentatie!

Om 21.45 uur bedankt de voorzitter alle aanwezigen waarna de vergadering beëindigd wordt.