NIEUWSBRIEF MAART 2019

Nieuwsbrief maart 2019

Aan alle leden van het Zorg Collectief Wanroij

Beste leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van het Zorg Collectief Wanroij. De ledenvergadering vindt plaats op dinsdag 2 april 2019, aanvang 19.30 uur in ’t Wapen van Wanroij.

Agenda:

1. Opening door de voorzitter

2. Vaststellen van de agenda

3. Ingekomen stukken

4. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 20 maart 2018*

5. Financiële zaken:

– Jaarverslag ZCW 2018

– Verslag kascommissie/benoeming kascommissie

– Decharge bestuur

– Begroting 2019

6. Bestuursverkiezing **

7. Programma 2019

8. Rondvraag

9. Pauze

10. Presentatie door Sociaal Dorpsteam Sint Anthonis

11. Afsluiting

Wij rekenen op uw aanwezigheid. Wilt u ook aanwezig zijn, maar bent u nog geen lid. Meld u dan aan als lid via onze website www.zcw.nu

Bestuur Zorg Collectief Wanroij.

* De notulen van de Algemene ledenvergadering zijn beschikbaar op de websitewww.ZCW.nu

** Aftredend en tevens herkiesbaar zijn Huub van Boekel en Henny Brock-van den Heuvel. Tussentijds aftredend is Marco Verheijen Als nieuw bestuurslid stelt het bestuur kandidaat Kees Jozephs

Kandidaatstelling door leden kan door schriftelijke aanmelding bij het secretariaat van de vereniging. De kandidaatstelling dient vergezeld te gaan met een ondersteuning door tenminste 10% van de leden van de vereniging

Voor de activiteitenkalender:

de onderstaande link aanklikken:

ww.zcw.nu/ontmoetingsruimte/agenda/

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Pantein.jpg

Gezamenlijk haalbaarheidsonderzoek naar woonzorgvoorziening ouderen Wanroij

Zorg Collectief Wanroij en Pantein gaan samen een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar het verbouwen/vernieuwen van zorgcentrum De Lookant in Wanroij. Het is belangrijk om de woonzorgvoorzieningen voor Wanroij klaar te maken voor de toekomst en goed in te spelen op de wensen en behoeften van ouderen. Goede woonzorgvoorzieningen zijn belangrijk voor de samenhang en leefbaarheid in het dorp. Vooruit kijken naar de toekomst.

De huidige locatie is inmiddels zo’n 30 jaar oud en dat maakt dat partijen vooruit willen kijken naar de toekomst. Pantein en het Zorgcollectief gaan samen een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. Via een haalbaarheidsonderzoek kan worden onderzocht wat er qua financiën en regelgeving op de locatie mogelijk is. Daarbij wordt ook gekeken naar architectonische en bouwkundige eisen. ‘We willen weten wat er voor nodig is om ervoor te zorgen dat Wanroijse ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen’, aldus Huub van Boekel, voorzitter van het Zorgcollectief en Ton Hazekamp, lid Raad van Bestuur Pantein

Carnaval in ’t Atrium

Het enorme succes van de carnavalsviering van vorig jaar smaakt naar meer. Toen werden tijdens een heuse boerenbruiloft bruidegom boer Harrie en bruid boerin Hanneke door een speciaal voor dit ‘huwelijk’ aangetrokken ambtenaar van burgerlijke stand in de persoon van wethouder Jos Ramaekers, in de (on)echt verbonden. Dit al geschiedde onder het toeziend oog van het toenmalig prinsenpaar Prins Bert en Prinses Bianca en hun compleet gevolg. Een prachtige happening!

Ook dit jaar gaan de aanwonenden van ’t Atrium en de bewoners van De Lookant carnaval vieren. Natuurlijk weer in gezelschap van het nu heersend prinsenpaar Prins Bob d’n Urste en Prinses Yvonne en hun trouw gevolg. Tijdstip: dinsdag 5 maart van 9.30 uur tot 11.30 uur.